بیسان تور اروپا مجارستان

تور های مجارستان

نوع نمایش
  • جدول
  • خلاصه

اقتصاد مجارستان

تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور 194/2 میلیــارد دلار اســت کــه چهــار میلیــون است و 190 هــزار نیــرویِ کار ایــن کشــور آن را تولیــد می کننــد.نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور 7/1درصــد و نــر خ تــورم 7/8 درصــد اســت. 8/6 درصــد از مــردم آن زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. محصولات صادراتــی ایــن کشــور شــامل ماشــین آلات و تجهیــزات، محصــولات کارخانه‌ای ، مــواد غذایــی، مــواد اولیــه، ســوخت و الکتریســیته اســت کــه بـه کشـورهای آلمـان 29/5 درصـد، ایتالیـا 5/6 درصـد، فرانسـه 5 درصـد، اتریـش 5 درصـد، رومانـی 4/2 درصـد و لهسـتان 4/1 درصـد صـادر می‌شود . محصولات وارداتــی آن شــامل ماشــین آلات و تجهیــزات، ســوخت و الکتریســیته، مــواد غذایــی و مـواد اولیـه اسـت کـه از کشـورهای آلمـان 27/1 درصـد، روسـیه 8/2 درصـد، چیـن 6/9درصـد، اتریـش 6/2 درصـد، فرانسـه 4/7 درصـد، ایتالیـا 4/6 درصـد، هلنـد 4/3 درصــد و لهســتان 4/3 درصــد وارد می شــود.

جمعیت و زبان مجارستان

جمعیـت ایـن کشـور 9 میلیـون و 956 هـزار و 108 نفـر اسـت کـه میانگیـن سـنی آنهـا 9.38 سـال اسـت. رشـد جمعیـت در ایـن کشـور منفـی اسـت. امیـد بـه زندگـی در بـدو تولـد در ایـن کشـور بـرای زنـان 77/38 سـال و بـرای مـردان 68/73سـال اسـت. 3/92 درصـد از جمعیـت آن از مجـار و 1/9 درصـد کولـی هسـتند. زبـان رسـمی ایـن کشـور مجـاری اسـت. 99/4 درصـد از جمعیـت بـالای 15 سـال ایـن کشـور باسـوادند.

آداب و رسوم مجارستان

از آداب و رسوم جالب مجاری ها می توان به فراری دادن زمستان اشاره کرد. اینکه به مدت 6 روز جشنی برپا می کنند و در آن لباس های ترسناک می پوشند و هیزم آتش میزنند تا زمستان را فراری دهند. لباس هایی که شامل کت های پشمی و ماسک های چوبی هستند و آن ها اعتقاد دارند با این کار زمستان به سرعت اتمام می یابد. البته این رسم مجاری ها امروزه تبدیل به فستیوالی شده کهه از تمام جهان برای دیدن آن به این کشور سفر می کنند.
سوارکاری و موسیقی نیز دو بخش مهم از زندگی مردمان مجارستان است. به زبان خاص خودشان یعنی زبان مجاری سخن می گویند که هیچ اشتراک خاصی با زبان های اروپایی و آسیایی ندارد ولی زبانی زیبا و مستقل است با ویژگی های خاص کلامی خود.

درباره اروپا بیشتر بدانید

باید ها و نباید های سفر به اروپا
اقامت در فرانسه
ماردی که هنگام اقامت در بارسلونا بید بدانید