نام
نام خانوادگی
عنوان
متن
خیابان شهید بهشتی،خیابان مهناز (صابونچی) پلاک 58،طبقه 3،واحد 5
43000030
info@bisansair.com
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺎن ﺳﯿﺮ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺮﺗ 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ: وﯾﺰﺎﯾ ﺗﮏ و ﮔﺮوﻫﯽ، ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ، رزرو ﻫﺘﻞ و ﺗﻮر و... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺴﺎن‌ﺳﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ‌ﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺑﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روﺰﻫ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدارﻣﺎن اﻓﺰوﺪﻫ ﻣﯽ‌ﺷﻮد