بیسان تماس باما

تماس باما

خيابان بهشتى، خيابان صابونچى، پلاك ٥٨، طبقه ٣، واحد ٥
info@bisanseir.com
نام
نام خانوادگی
عنوان
متن
تیم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺎن ﺳﯿﺮ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕوی ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ: وﯾزای ﺗﮏ و ﮔﺮوﻫﯽ، ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ، رزرو ﻫﺘﻞ و ﺗﻮر و... ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺴﺎن ‌ﺳﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ‌ﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺑﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روﺰه ﺑر ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدارﻣﺎن اﻓﺰوﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد.