تور پاریس

امکانات تور
تور گروهی فرانسه ویژه نوروز ۹۹
۸ روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۱۵ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه و ایتالیا ویژه زمستان98
9 روز
بیمه
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۹ / ۱۰ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + ایتالیا + اسپانیا ویژه زمستان 98
11 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۱۵ / ۰۹ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۰۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + بلژیک + هلند ویژه زمستان 98
7 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۶ / ۱۰ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه و اسپانیا ویژه زمستان98
8روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه ویژه زمستان 98
8 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۱۵ / ۰۹ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه و سوئیس ویژه زمستان98
7 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۶ / ۱۰ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + ایتالیا ویژه زمستان 98
8 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۱۵ / ۰۹ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۰۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + ایتالیا ویژه نوروز 99
12 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۹
پرواز برگشت
۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + آلمان + چک ویژه نوروز 99
11 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + اسپانیا ویژه نوروز 99
11 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + بلژیک + هلند + المان ویژه نوروز 99
11 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۹
پرواز برگشت
۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + سوئیس ویژه نوروز 99
9 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۰۷ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + بلژیک + هلند ویژه نوروز 99
7 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۴ / ۰۱ / ۱۳۹۹
پرواز برگشت
۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + اتریش ویژه نوروز 99
9 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۰۸ / ۰۱ / ۱۳۹۹
پرواز برگشت
۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور گروهی فرانسه + ایتالیا + اسپانیا ویژه نوروز 99
14 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور اقتصادی 5 روز پاریس ویژه نوروز 99
4 شب و 5 روز
بیمه
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۰۷ / ۰۱ / ۱۳۹۹
قيمت :
0
تور اقتصادی 7 روز پاریس ویژه زمستان98
7شب و 8روز
بیمه
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸
قيمت :
0
تور اقتصادی5 روز پاریس ویژه زمستان 98
4 شب و 5 روز
بیمه
گشت شهری
خدمات ویزا
پرواز رفت
۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۸
پرواز برگشت
۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
قيمت :
0