تور استانبول با پرواز معراج
شروع سفر ۲۵ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۸ / ۰۹ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان
تور دبی با پرواز ماهان
شروع سفر ۲۹ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۰
4 شب و 5 روز
شروع قیمت از: ۸/۶۳۰/۰۰۰ تومان
تور استانبول با پرواز ماهان
شروع سفر ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۹ / ۰۹ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۵/۵۸۰/۰۰۰ تومان
تور آنتالیا با پرواز ایران ایر
شروع سفر ۱۸ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۶ / ۰۹ / ۱۴۰۰
6 شب و 7 روز
شروع قیمت از: ۴/۷۱۵/۰۰۰ تومان
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس
شروع سفر ۱۹ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۵ / ۰۹ / ۱۴۰۰
6 شب و 7 روز
شروع قیمت از: ۷/۷۹۰/۰۰۰ تومان
تور استانبول با پرواز قشم ایر
شروع سفر ۲۸ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۰۱ / ۱۰ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۵/۶۹۰/۰۰۰ تومان
تور کوش آداسی پرواز ترکیش
شروع سفر ۲۱ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۷ / ۰۹ / ۱۴۰۰
6 شب و 7 روز
شروع قیمت از: ۸/۲۹۵/۰۰۰ تومان
تور دبی با پرواز فلای دبی
شروع سفر ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۹ / ۰۹ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۹/۵۶۰/۰۰۰ تومان
تور پوکت با پرواز ترکیش
شروع سفر ۲۶ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۰۴ / ۱۰ / ۱۴۰۰
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۲۶/۸۶۰/۰۰۰ تومان
تور دبی با پرواز ایران ایر تور
شروع سفر ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۰۶ / ۱۰ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۸/۵۹۰/۰۰۰ تومان
تور آنکارا با پرواز پگاسوس
شروع سفر ۱۸ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۰ / ۰۹ / ۱۴۰۰
2 شب و 3 روز
شروع قیمت از: ۵/۱۸۰/۰۰۰ تومان
تور استانبول با پرواز پگاسوس
شروع سفر ۲۳ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۶ / ۰۹ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۷/۰۵۵/۰۰۰ تومان
تور ایروان پرواز آرمنیا ایرویز
شروع سفر ۲۱ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۴ / ۰۹ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۷/۷۶۰/۰۰۰ تومان
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس
شروع سفر ۲۰ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۶ / ۰۹ / ۱۴۰۰
6 شب و 7 روز
شروع قیمت از: ۵/۹۹۰/۰۰۰ تومان
تور ایروان پرواز آرمنیا
شروع سفر ۲۱ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۴ / ۰۹ / ۱۴۰۰
3 شب و 4 روز
شروع قیمت از: ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان
تور آنتالیا با پرواز فری‌برد
شروع سفر ۱۵ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۱ / ۰۹ / ۱۴۰۰
6 شب و 7 روز
شروع قیمت از: ۶/۴۹۰/۰۰۰ تومان
تور پوکت با پرواز قطر
شروع سفر ۲۰ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۸ / ۰۹ / ۱۴۰۰
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۳۲/۹۹۰/۰۰۰ تومان

تور های اروپا

تور سوییس ویژه زمستان 1400
شروع سفر ۱۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰
5 روز
شروع قیمت از: ۱۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان
تور ایتالیا ویژه زمستان 1400
شروع سفر ۱۸ / ۰۹ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۲۶ / ۰۹ / ۱۴۰۰
8 روز
شروع قیمت از: ۴/۸۹۵/۰۰۰ تومان
تور اسپانیا ویژه زمستان 1400
شروع سفر ۰۶ / ۱۰ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۰
7 شب و 8 روز
شروع قیمت از: ۵/۶۱۰/۰۰۰ تومان
تور پاریس ویژه زمستان 1400
شروع سفر ۰۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰
پایان سفر ۱۲ / ۱۰ / ۱۴۰۰
4 شب
شروع قیمت از: ۹/۴۹۵/۰۰۰ تومان